GIZZIGROUP is a family business established in 1996 from Thaçi family respectively from Mr. Riza Z. Thaçi. The idea of nomination og our company with the name”GIZZI” is linked with the nickname of the owner who is identified since his childhood with this name.  GIZZIGROUP today is managed from Sokol and Jeton Thaçi.
First business initiatives started already in 1991. At that time, business activity included the sector of import of nutrition products from the region and West Europe and area of imovabilities.  GIZZIGROUP as family busines grow up step by step during the following years. GIZZIGROUP  is identified by the consumers with the following names:


Cafe- Bar COYOTE (1996 – 1999)

In 1996 Thaçi family opened first caffe bar “COYOTE “in the ward Dardania in Prishtina, which aimed to offer more different services and quality. Desire for extension of business was limited by the developments at that time in Kosovo. Year 1999 was a year which will vitalise the goals of Albanian population.


Restaurant “Gizzi”

In 2000 restaurant”GIZZI” is opened in the Sunny Hill (Bregu i Diellit), Prishtine. Restaurant Gizzi continues to remain even today very dear for the clients, and for the company it always had big importance being the first restaurant of the GIZZIGROUP which kept the consumers satisfied for so many years. Our main goal was that, at that time, to Prishtina be offered a place with international menu and qualitative services.  


Cafe-bar Publicco (2004-2008

) In 2004 cafe-bar Publicco was opened in the downtown of the city with a concept, design and program much different than we have offered before. Here we saw a need to adapt to the dynamics in the city by adding to our menu many sorts of coffees and cocktails.


Restaurant GizziGrill

In 2006 we saw as a need to open a restaurant which would serve our clients 24/7. The dynamics of life of capitol residents required services day and night from a wide and delicious menu. GizziGrill is characterised with a variety of local and international clients, bug number of visitors who are satisfied with the high quality of food, fast service, cleanness and pleasant environment. GizziGrill serves from the Mediterranean cuisine mixed with traditional one, pizza from the wooden stoves, various pasta and burgers. Food from the grill and wooden stove are our main specialty in this restaurant. GizziGrill remains one of the most requested restaurants in the capitol.


Gizzi Exclusive

Very soon... GIZZIGROUP is preparing opening of the exclusive restaurant “Gizzi Exclusive” in the Sunny Hill in Prishtina. The restaurant aims to offer high class services so to fulfil the requirements of consumers during important events and most special nights. Here will be served from a menu of food and drinks that will distinguish us as Gizzi Exclusive.


Peppermint Club

On 1 October 2009 GIZZIGROUP will open a night club Peppermint Club. Here we aim to offer good entertainment with fast and qualitative service and big offer from our menu. Peppermint Club will provide to clients to hear LIVE local and international music.
Peppermint Club will apply”OVER 21” and many other forms which will make it unique, safe and sole.


Gizzi Group thanks all clients and friends who believe in our work and continue to be with us.

GIZZIGROUP është  biznes familjar i themeluar në vitin 1996 nga  Familja Thaçi përkatësisht Z. Riza Z. Thaçi. Ideja  e emërimit të kompanisë sonë me emrin”GIZZI” lidhet me pseudonimin e  vet pronarit i cili identifikohet  qysh nga fëmijëria me këtë emër . GIZZIGROUP sot menaxhohet nga Sokol dhe Jeton Thaçi.

Iniciativat e para në biznes datojnë qysh nga viti 1991. Në atë kohë, aktiviteti biznesor përfshinte sektorin e importit të produkteve ushqimore nga Rajoni dhe Evropa Perëndimore si dhe në lëmin e patundshmërisë. GIZZIGROUP si biznes familjar u rrit hap pas hapi gjatë viteve në vijim.

GIZZIGROUP identifikohet te konsumatori me emrat
në vijim:

Cafe- Bar COYOTE  (1996 – 1999)

Në vitin 1996 familja Thaçi hap lokalin e parë kafe-bar “COYOTE “ në lagjen Dardania në Prishtinë,i cili kishte për synim të ofronte shërbim dhe kualitet më ndryshe. Dëshira për të zgjeruar biznesin kufizohej nga zhvillimet e asaj kohe në Kosovë . Viti 1999 ishte një vit i cili do të jetësonte qëllimet e popullit shqiptar.

Restorant “Gizzi”

Në vitin 2000 u hap restorant ”GIZZI”  në  Bregun e Diellit, Prishtine. Restorant Gizzi vazhdon të mbetet edhe sot shume i dashur për klientët, dhe për kompaninë pati gjithnjë një rëndësi të madhe duke qenë restoranti i parë i GIZZIGROUP që mbajti konsumatorin të kënaqur për kaq vite. Qëllimi ynë kryesor ishte që në ato kohëra ti ofrohej Prishtinës një vend me meny internacionale dhe shërbim kualitativ.


Cafe-bar Publicco (2004-2008)

Në  vitin 2004 u hap kafe &bar Publicco  në qendër  të qytetit me koncept, dizajn dhe program  ndryshe nga ajo qe kemi ofruar me parë.  Këtu pamë nevojën për të ju përshtatur dinamizmit në qytet duke shtuar në menynë tonë shumë lloje të kafeve dhe koktejeve.

Restorant GizziGrill

Në vitin 2006 e pamë të nevojshme që të hapim një restorant  i cili do ti shërbente klientëve tanë 24/7. Dinamika e jetës së kryeqytetasve kërkonte shërbime ditë e natë nga një meny e gjerë dhe e shijshme. GizziGrill karakterizohet me një laramani të klientëve vendorë dhe ndërkombëtarë, numër të madh të vizitorëve të cilët i kënaq cilësia e lartë e ushqimit, shërbimi i shpejtë, pastërtia dhe ambienti i i këndshëm. GizziGrill shërben nga kuzhina mesdhetare e përzier me atë tradicionale, picat nga furra e drurit, pastat të ndryshme dhe burgerët. Ushqimet nga grilli dhe furra e drurit janë specialiteti ynë kryesor ne këtë restorant. GizziGrill mbetet një prej restoranteve me të kërkuara në kryeqytet.

Gizzi Exclusive Së shpejti.. GIZZIGROUP po përgatit hapjen e restaurantit ekskluziv “Gizzi Exclusive” në Bregun e Diellit në Prishtinë. Restoranti synon të ofrojë shërbime të klasit të lartë për ti përmbushur kërkesat e konsumatorit gjatë ngjarjeve të rëndësishme dhe netëve më të veçanta. Këtu do të shërbehet nga një meny e ushqimeve dhe e pijeve që do të na veçojë si Gizzi Exclusive.

 

Peppermint Club

Më  1 Tetor 2009 GIZZIGROUP hap klubin e natës Peppermint Club. Këtu synojmë të ju ofrojmë argëtim të mirë me shërbim të shpejtë dhe kualitativ dhe zgjedhje të madhe nga menyja jonë. Peppermint Club do të ju mundësojë klientëve që të dëgjojnë muzikë vendore dhe ndërkombëtare LIVE.

Perpermint Club do të aplikojë ” OVER 21” edhe shumë forma  të cilat do ta bëjnë unik, të sigurtë dhe të vetëm.

Gizzi Group i falënderon të gjithë klientët  dhe miqtë që besojnë në punën  tonë  dhe vazhdojnë të qëndrojnë me ne.

Kodra e diellit zona perëndimit
L - 5 10000 Prishtinë,
Kosovë
+383 38 552 555
+383 38 559 506
[email protected]